Historia szkoły

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach
- zarys ogólny

Do czasów Komisji Edukacji Narodowej całe szkolnictwo spoczywało w rękach Kościoła.

U schyłku XVII i na początku XVIII wieku nastąpił znaczny upadek szkolnictwa parafialnego i oświaty. Za czasów panowania Augusta II Sasa podniósł się jego poziom. W latach 1812-1838 powstała pierwsza polska szkoła rolnicza – "parobcza" – dla chłopów, którą założył w Podzamczu Stanisław Zamoyski.

Na podstawie "Księgi Złotej, czyli Pamiętnika Parafii Maciejowickiej" z zapisu ks. Adolfa Pleszczyńskiego z dnia 16 lipca 1906 r. czytamy: "Szkolnictwo w parafii maciejowickiej przedstawia się bardzo smutnie. W obecnej chwili istnieje tylko jedna szkółka w osadzie Maciejowice, w dawnym systemie rusyfikacyjnym.
Nastały wszakże czasy większej swobody. Dozwolono zakładać szkółki i szkoły
 z wykładem w języku narodowym pod kierunkiem nowopowstałej Polskiej Macierzy Szkolnej. Korzystając z tej możności utworzyliśmy w Maciejowicach Koło Macierzy pod nazwą Kościuszki. Na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym w dniu 8 października 1906 roku zebrało się 24 członków, ze wszystkich warstw ludności".
2 stycznia 1919 r. z Warszawy do Maciejowic przyjechały siostry zakonne- Bronisława Bytkowska i siostra Katarzyna. Prowadziły one szkołę miejską,
do której uczęszczało 70 dzieci. W latach następnych Szkoła Powszechna
w Maciejowicach liczyła już 6 oddziałów i uczęszczało do niej 200 dzieci. Natomiast w 1924 r. posiadała o jeden oddział więcej.

Do 1944 r. zajęcia lekcyjne pod kierunkiem siostry Bronisławy Bytkowskiej odbywały się w domach prywatnych. W 1945 r. budynek dawnego szpitala adaptowany został na szkołę, w której zajęcia odbywały się do 1963r.
Do roku 1959 funkcję kierownika szkoły pełnił najpierw Pan Władysław Czapla,
a następnie Pan Kazimierz Napierski.

Od 1 września 1959 r. kierownikiem szkoły w Maciejowicach zostaje Pan Eugeniusz Klimaj. To właśnie Pan Klimaj zaangażował się w budowę nowej szkoły – szkoły tysiąclatki. Grunty pod budowę zostały wykupione od osób prywatnych.
Pan Eugeniusz Klimaj jako inicjator budowy otrzymał wsparcie od Ministerstwa Oświaty. Z relacji mieszkańców wynika, że w 1961 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły z salą gimnastyczną, zapleczem kuchennym i świetlicą. Budowa została zakończona jesienią 1963 r. i z dniem 13 grudnia 1963 r. oddana do użytku. Budynek wyposażony był w centralne ogrzewanie, toalety z bieżącą wodą i prysznice. Zaczęła funkcjonować kuchnia z ciepłymi posiłkami. Dzień ten zapoczątkował nową historię szkoły podstawowej i od tego dnia zajęcia odbywają się właśnie w tej szkole.

W roku 1966 decyzją Ministerstwa Oświaty zostaje podwyższony stopień organizacyjny szkół do klasy VIII. Dodatkowo w budynku tej szkoły mieściły się klasy specjalne i Zasadnicza Szkoła Rolnicza. 15 października 1967r. została odsłonięta tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce w 150. rocznicę jego śmierci. Tablica, upamiętniająca to wydarzenie, znajduje się przed wejściem do budynku.

W roku szkolnym 1970/71 ufundowany został przez rodziców i Komitet Rodzicielski sztandar z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, który służy szkole do reprezentowania jej w ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych.
W tym samym roku Pani Zofia Klimaj założyła szkolny zespół taneczny. Kontynuatorkami jej dzieła były Panie- Halina Borowska i Jadwiga Włodowska.

W lutym 1972 r. ze stanowiska kierownika szkoły odchodzi Pan Eugeniusz Klimaj, a obowiązki kierownika szkoły przejmuje Pani Marianna Oleksiak.
Od 1 września 1972 r. do 1973 r. funkcję dyrektora szkoły pełni Pan Jan Papiernik, a obowiązki zastępcy- Pani Marianna Oleksiak.


23 marca 1972 r. odbyła się sesja popularnonaukowa, w której uczestniczyli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego w osobach: profesor Ratajczyk, Zahorski, Zachwatowicz i Herbst. Sesja odbyła się z inicjatywy pułkownika Stefana Roli i Pana Leszka Marka Krześniaka, a organizatorem było Towarzystwo Miłośników Maciejowic.

Z dniem 1 września 1974 r. decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania powołane zostały Zbiorcze Szkoły Gminne. 2 września 1974 r., na apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, inspektor Pan Ryszard Domański przedstawił nowego dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej Pana Mariana Lulę oraz jego zastępców- Pana Zbigniewa Sekułę i Panią Mariannę Oleksiak. Od tego roku obniżono stopnie organizacyjne szkół w Antoniówce, Domaszewie, Kobylnicy i Wróblach do klasy IV. Stały się one szkołami filialnymi. Od klasy V do VIII uczniowie kontynuowali naukę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Maciejowicach. Natomiast szkoły w Oronnem, Strychu, Samogoszczy i Podwierzbiu podlegały dyrekcji naszej szkoły.

W lutym 1976r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznało szkole dyplom za zajęcie I miejsca w województwie siedleckim w Ogólnopolskim Konkursie Izb Pamięci Narodowej, a Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przyznała odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

W roku 1977 Pan Zbigniew Sekuła odchodzi ze stanowiska zastępcy dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej, a jego stanowisko obejmuje Pani Marianna Oleksiak, drugim zastępcą zostaje Pani Alina Potyra.

7 października 1979 r. miała miejsce wielka uroczystość poświęcona 185. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej, podczas której nastąpiło odsłonięcie pomników
 w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce i jego żołnierzom- jednego znajdującego się przy drodze do Podzamcza i drugiego- na Rynku w Maciejowicach, ufundowanego przez społeczeństwo Maciejowic.
10 października 1981 r. w 187. rocznicę bitwy pod Maciejowicami harcerzom hufca ZHP w Maciejowicach wręczony został sztandar. W uroczystości przekazania sztandaru uczestniczyli: generał Zygmunt Huszcza- wiceminister oświaty, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, Pan Andrzej Świątek- kurator oświaty i wychowania , Pan Gromczewski- wicewojewoda, władze gminne oraz młodzież szkolna.
10 października 1983 r. miała miejsce kolejna uroczystość związana ze 189. rocznicą bitwy pod Maciejowicami. Nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki przed naszą szkołą. Pomnik powstał z inicjatywy Pana Mariana Luli, dyrektora szkoły. W tym też roku odbyło się I Krajowe Sympozjum Kościuszkowskie.
Od 1 września 1985 r. przestaje istnieć Zbiorcza Szkoła Gminna. Pan Marian Lula odchodzi na emeryturę, a Pani Marianna Oleksiak zostaje dyrektorem szkoły podstawowej. Funkcję tę pełni do roku 1991, do chwili odejścia na emeryturę.

Od 1991 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Pan Ryszard Brodziak
z zastępcą Panią Alicją Śmietanką. W trakcie kadencji Pana Ryszarda Brodziaka miała miejsce kolejna ważna uroczystość – 200. rocznica bitwy pod Maciejowicami.
Wówczas została odsłonięta tablica poświęcona ks. Grzegorzowi Piramowiczowi
 w miejscowym kościele. Odsłonięcia dokonał Pan Aleksander Łuczak- minister Edukacji Narodowej . Następnego dnia w Podzamczu biskup polowy WP generał Sławoj Leszek Głódź odprawił uroczystą Mszę Świętą.

Od 1 września 1996 r. obowiązki dyrektora szkoły przejął Pan Jacek Poczek, a jego zastępcą została Pani Aldona Krupa. Pan Jacek Poczek obowiązki dyrektora szkoły pełni do chwili obecnej.

19 stycznia 1999 r. Zespół Poselski Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dokonał uroczystego otwarcia sali komputerowej w naszej szkole. Zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Andrzej Karwacki- wiceminister Edukacji Narodowej ,
Pani Grażyna Staniszewska- przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Pan Tadeusz Jastrzębski- starszy wizytator i koordynator pracowni komputerowej, Pani Elżbieta Wojciechowska- sekretarz komisji oraz posłowie: Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Smirnow, Stanisław Kopeć, Stanisław Pawlak.

1 września 1999 r. powitał nas nową reformą szkolnictwa. Zaczęły funkcjonować gimnazja, a stanowisko zastępcy dyrektora szkoły objęła Pani Halina Sękulska.

W dniu 4 lutego 2001 r. uczniowie ze sztandarem szkolnym wraz z nauczycielami i dyrekcją uczestniczyli w uroczystości odbywającej się na Zamku Królewskim
 w Warszawie, związanej z obchodami 255. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.
W zamkowej kaplicy, w której znajduje się urna z sercem Tadeusza Kościuszki, nasi uczniowie oddali hołd wielkiemu Polakowi.

10 kwietnia 2002 r. był wielkim dniem dla szóstoklasistów, ponieważ przystąpili do pierwszego testu kompetencji zgodnie z założeniami programowymi reformy edukacji.

W październiku 2003 r. nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”. Było to wielkie wyróżnienie. Akcja ogłoszona została przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej, a honorowy patronat objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W akcji uczestniczyło 3 118 szkół w kraju, w tym 62 placówki oświatowe z naszego terenu.

9 czerwca 2007r. odbyły się główne uroczystości rozpoczynające obchody
500-lecia nadania praw miejskich Maciejowicom. W sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której została podjęta uchwała mówiąca
o tym, że rok 2007 zostaje ogłoszony "Rokiem 500- lecia nadania praw miejskich Maciejowicom". Wieczorem, w blasku jupiterów na maciejowickim rynku, odbyła się inscenizacja "Korowód dziejów". Ukazała ona historię Maciejowic, zaprezentowaną barwnie przez naszych uczniów.

Uroczystości 500-lecia nadania praw miejskich Maciejowicom kontynuowane były także w dniach 6-9 października 2007r. łącznie z obchodami 213. rocznicy bitwy pod Maciejowicami. Wówczas Pani Elżbieta Jakubiak, minister Sportu i Turystyki, odczytała list Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, który skierowany był do wszystkich mieszkańców Maciejowic i upamiętniał ważne wydarzenia historyczne w naszej miejscowości. Był to dla nas ogromny zaszczyt .
27 maja 2009 r. byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia. Prezydent Polski, Pan Lech Kaczyński, złożył krótką wizytę w Maciejowicach. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie zgromadzeni na Rynku w Maciejowicach wysłuchali przemówienia Pana Prezydenta skierowanego do mieszkańców gminy i młodzieży szkolnej.

16 listopada 2010 r. na placu Żelaznej Bramy został odsłonięty pierwszy
 w Warszawie pomnik Tadeusza Kościuszki. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski, Hanna Gronkiewicz- Waltz prezydent Warszawy, przedstawiciel ambasady USA, prezes banku Citi Handlowy, prezes stowarzyszenia budowy pomnika prof. Marek Drozdowski oraz młodzież szkolna,
a także nasi uczniowie.

Początek roku szkolnego 2011/2012 przyniósł nam zmianę zastępcy dyrektora.
 Ze stanowiska odchodzi Pani Halina Sękulska, a jej obowiązki przejmuje Pani Małgorzata Brodacka.

23 listopada 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik - 2012". W uroczystości udział wzięli:
Pani Janina Ewa Orzełowska –wicemarszałek województwa mazowieckiego, Pani Stanisława Prządka i Pan Grzegorz Woźniak– posłowie na Sejm RP, Pan Marek Chciałowski – starosta powiatu garwolińskiego, władze Urzędu Gminy Maciejowice i nasza młodzież szkolna.

Szkoła otrzymuje duże wsparcie ze strony organu prowadzącego, czyli Gminy
w Maciejowicach. Dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w licznych projektach finansowanych ze środków unijnych, np. „ Równe szanse- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gminy Maciejowice” , „Wampiry wiedzy- głodne nauki”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice”. 
Kwota jaką gmina przeznaczyła dla naszej szkoły wynosi około- 186.993,00zł..
W szkole dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Obecnie uczestniczymy w realizacji projektów: „ Trzymaj formę” i „ Szkoła promująca zdrowie”.


Przez wszystkie lata swojej działalności nasza szkoła była placówką bardzo prężnie działającą zarówno na niwie oświaty, jak i w lokalnym środowisku społecznym. Jednak przez te wszystkie lata najważniejsi byli tu ci, którzy do tej szkoły uczęszczali, czyli jej uczniowie. 

Zawsze mieli tu i mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań
w ramach różnorodnych kółek i zajęć pozalekcyjnych, czego efektem były
 i są wysokie osiągnięcia we wszelkiego rodzaju konkursach i zawodach.

Księga naszego życia szkolnego jest nadal księgą otwartą.


Historia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Maciejowicach została opracowana na podstawie kronik szkolnych
oraz relacji byłych nauczycieli i mieszkańców Maciejowic.